Boxing Chudushijia Kitchen Equipment Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Boxing Chudushijia Kitchen Equipment Co., Ltd.
Manufacturer
Chỉ số nhà cung cấp
Đánh Giá Nhà cung cấp:
6 Giao dịch$9,000+

Lisa Sun
Loading
Monica Hu
Loading
Amanda Wu
Loading